fredag 14 augusti 2009

Syftande evolution eller "bara" potential?


Överallt andevarelser på väg längsmed sina evolutionslinjer, utvecklande nya strategier. En del människor som studerar det biologiska skiktet tror att detta är en process som pågår i blindo. Men bit för bit demaskerar människan sin egen tidigare hybris. Hundar har "mätts upp". De registrerar 150 ord och tänker som en 2½ årigt människobarn. Kråkor kan manipulera tre redskap i rätt ordning för att lösa ett svårt problem... Minsta gemensamma nämnare? MEDVETANDET.


Människan är på väg att vakna, men hon vågar bara riva sina skygglappar lite i sänder... Det är kanske också en del av naturens strategi. Dess "mainstream"-linje eller, vad gäller människan, plan B. För mänsklighetens elit har alltid traderat en annan möjlighet: plan A, att forcera evolutionen via religion och filosofi (de två är ett).

Mänskligheten tycks t.ex. redan för 12.000 år sedan ha upptäckt kroppens inre energier, de som i Indisk filosofi och yoga kallas "Kundalini", ormens energi som från bäckenet via medveten praktik kan väckas och ledas upp genom ryggraden tills huvudet lyser upp - helgonbildernas glorior! Människan som tagit artens evolution i egna händer och med tusentals år förekommer den medelmåttiga massan som följer B-planen.

Det är åtminstone så jag tolkar en viktig stenrelief i tempelplatsen vid Göbekli Tepe i södra Turkiet, just där Bibeln placerar Edens lustgård, det förlorade paradiset, där ormen fick människan att äta kunskapens frukt och bli kognitivt kapabla till att tala med kluven tunga.


Ormkulten vid Göbekli Tepe tills för c 8.000 år sedan
(något olika bud om dateringen)


Det är uppenbarligen att dagens utarmade rationalister
fullständigt underskattat forntidsmänniskans förmåga att tradera berättelser över långeliga tider. Det turkiska templet begravdes avsiktligen många tusen år innan den judiska berättelsen om ormen fixerades i skriftlig form.

Men ormens innebörd hade under de mellanliggande millennierna fått en förändrad innebörd, och sågs nu som orsaken till människans syndafall eller utdrivning ur en tidigare paradisisk tillvaro. Jag tror att här skett en motivsammanblandning eftersom en senare tids människor inte längre i sina intellekt kunde fatta höjden i de konceptioner som en äldre mänsklighet symboliserat.

Ormen som förmådde Adam och Eva att äta kunskapens frukt hade med tiden kommit att representera det dikotomiserande intellektets uppvaknande vilket är detsamma som den odelade helhetens sammanbrott, förlusten av TAO (Vägen), fallet från medvetenhet om att, som Jesus uttryckte det, leva i det immanenta himmelriket.

Att skilja "gott från ont" är dock till syvende och sist bara en verksamhet under godtyckets flagg. Orsak och verkan är en och samma sak enligt filosofin (och därmed identisk med mystikerns insikt), men enkla människor vill gärna ha en bov att skylla varje oönskat utfall på. I det här fallet blev det ormen (eller det den representerar).

I själva verket finns inte kausaliteten, som filosofen David Hume så listigt lät antyda. (För en intressant diskussion om orsak och verkan som två sidor av samma mynt, se Peter B. Lloyds granskning av Berkeleys idealism i "Consciousness and Berkeley's Metaphysics", 1999)

Den orm som avbildas i templet vid Göbekli Tepe ligger istället närmare den indiska filosofins och medicinens lära om Kundalini-energin som är mänsklighetens kommande evolutionära förvärv.


Kundalini som uppväckandet av det
fulla gudamedvetandet, nedlagt som

potential i människans evolutionära kartritningFrågan är om stenåldersmänniskorna för 12.000 år sedan redan tagit det evolutionära språnget. Det skulle tyda på att, precis som den indiska filosofin (igen!) menar, att evolutionen är cyklisk snarar än linjär och att mänskligheten i själva verket tappat intelligens under de senaste 6.000 åren.

Se återigen hur Bibeln tycks kapsla in den insikten i historien om utdrivandet från Edens lustgård, men har grumlat till ormens roll. Ormen var inte orsaken till detta fall, den var ursprungligen en symbol för den kognitiva höjd människan hade före fallet!

Det vi idag firar som en förnämlig tid efter "Upplysningen" motsvarar i själva verket den lägsta form av intellektuell verksamhet människan är kapabel till. Det linjära och diskursiva intellektet förlorar sig bara allt längre och längre ut i hårklyverier, där allt isoleras och definieras men där bifurkationerna bara leder människan allt längre ut i en fragmentering.

Vid denna tid finns i Sverige en hel population som inte ens kan spåra sin väg tillbaka från alla de vägskäl väst redan tagit och se att religionerna i världen var väktare för den HELHET som är absolut nödvändig att ständigt hålla i åminnelse. Den som klipper med den begreppsliga Helheten är på sikt dömd att gå under även i den fysiska verkligheten. Jag talar alltså om ett folks utdöende, oaktat de mer näraliggande, praktiska förklaringarna till det.

Det är bara att studera vår tids gud, den materialistiska empiriska metoden, för att förstå hur lite av livet, av Helheten, vi ens bryr oss om i nuläget.


*****


Inte i vår livstid, men inte långt därefter kommer mänskligheten som helhet att ha övergett försöken att reducera allt till Newtons mekaniska biljardbollar och ha upptäckt att det är ett medvetande, en ande, bakom allt detta. Och den söker sitt allt mer förfinade uttryck.


Evolutionen kommer då att återfå den numinösa (religiösa) dimension den alltid haft, bortsett från lite skärmytslingar i den västerländska ateistisk kulturen som man vid den här tiden bara kan läsa om och skratta åt i historieböckerna.

De som läser och skrattar kommer att vara den grupp som följde plan A och medvetet kultiverade Kundalini-energin, vare sig de var medvetna om det eller ej i dessa deras tidigare liv på jorden.

Kultiveringen av sin egen ljusare morgondag är inte svår: det kan räcka med att höra upp med att paniskt odla "sekulära", ateistiska åsikter och se "empirisk metod" och "förnuftet" för vad de är: pragmatiska hjälpmedel som inte förtjänar att dyrkas som avgudar. Sker detta, blir den empiriska metoden ett hinder för nya upptäckter.

En skeptisk grundhållning är också en effektiv sänkare av IQ-nivån! Se bloggens devis här ovan. Den döljer en sanning som inte är av det värderelativistiska slaget.

Att lätta på negativismen kan i några fall vara det enda som behövs för att Kundalini-energin ska börja röra sig genom kroppen och "tro" övergå till upplevt vetande.


*****


Vad händer då med dem som motsätter sig evolutionens nästa steg för människan som jag här noterat den? De kanske slutar som myrorna i vetenskapsartikeln, som föda för svampartade organismer i en evolutionär återvändsgränd.

Detta är då mardrömsversionen om dem som inte omfattas av mystikerns vision av det nästa steg på människans väg då "Kristus (gudamedvetandet) blir allt i alla".1

Fri vilja existerar och det är fullt möjligt att ställa sig så på kant med det evolutionära målet att den levande varelsen "snappar loss" och ramlar ut ur "gridden", slutar att fungera inom ramen för det artspecifika mål som är givet Människan och som naturligtvis skiljer sig från det biologiska djurets. Det är då man blir föda för parasitiska organismer istället för att nå nästa nivå i medvetandets självförverkligande.

Visst har det hänt att religionerna skrämmer barnen med att svamporganismerna kommer att äta dem, vilket harmset påpekas av vuxna som menar sig ha blivit störda som små.2 Samtidigt accepterar sekularisten ett vidrigt samhällssystem där underhållningsvåld och vapen genererar stora skatteintäkter, ett våld som inte är mindre verkligt än de risker ett aktivt och ihärdigt (över många liv) gudsförnekande för med sig.

De ynkligaste människor du ser omkring dig är sådana som just nu börjat lida sviterna av sitt bristande ansvar för Helheten, för Vägen. De är inte vackra! De har konsekvent brutit ner sin ande genom att förneka eller ignorera den, kanske under årtusenden av mänsklig tid. Det kanske är du, just nu, som kan säga något för att påminna dem om deras eget ansvar för sin och andras evolution enligt plan A.


_____

1. Kristus, "Den Smorde", alluderar ju till det gamla bruket att kröna kungen genom att smörja hans hjässa med olja. Här är ännu ett eko av ormsymboliken, av Kundalini-energins rörelse upp genom ryggraden mot huvudsvålen och - bam! - den urladdning och medvetandevidgning som gör att man med rätta uppbär epitetet solkung av Guds Nåde! Bara för den med öron att höra...

Nya testamentet använder också bilden av en fågel som sänker sig ner mot Jesus huvud och i kontakten renderar honom "smord". Det finns alltså goda skäl att associera åtminstone visst kristet bruk av termen "anden" med det indisk medicin kallar prana och som kinesisk akupunktur behandlar under termen chi-energi.

Vad Jesus menar när han säger att den som förnekar anden inte kommer att bli förlåten (av Fadern i himmelen), skulle därför kunna betyda att rena materialister - förnekare av Bergsons vitalenergi (vitalismen, en nu glömd filosofisk riktning i väst) - stryper sin själva bas för ett fysiskt liv!

De begår ett både andligt och biologiskt självmord, eftersom den fysiska kroppen har utvecklats utifrån det blueprint som utgörs av chi-energi. Ateister i gemen blir kanske inte mer sjuka än religiösa människor (men begår mer brott!), men det är de förbittrade gudshatarna vi talar om nu. Dessa har fysiska svårigheter att se fram emot i en kommande inkarnation om energiblockeringarna inte tillstöter redan under det innevarande livet.

2. Ur detta perspektiv framstår svenska föreningen Humanisterna mest som en klubb för inbördes stöd för traumatiserade individer vilka inte längre kan tänka nyktert. En ledande röst har t.o.m. skrivit en bok för unga MOT religionen pga. egna barndomsupplevelser (avslöjat via ett "sommarprat" på forat Newsmill).

Notera metodfelet, hur vederbörande upphöjer sin subjektivt uppfattade skada till objektiv likare för vad nästa generation ska tycka om ett religionsfenomenet som sådant. Tala om kategorisammanblandning och att tillmäta det enskilda kreaturets subjektiva känslor en betydelse de bara inte har för medvetandeevolutionen.

Det fascinerande ämnet medvetandeevolution kan biologin begripligen inte uttala sig om eftersom utvecklingen inbegriper kontinuitet över flera fysiska kroppar (reinkarnation). Dessvärre har den materialistiskt orienterade psykologin (undantaget några få pionjärer) heller inte vågat ta i den heta potatisen. Men med det nya "integrala paradigmet" på framväxt i USA och övriga världen (dock inte i Sverige som är mer än lovligt efter sin samtid), kan det bli ändring.

Fler och fler inser att den vetenskapliga metodens elimination av medvetandet från sina ekvationer helt i onödan ställt människan frågande inför många fenomen. Ja, människan har med sina egna inadekvata metoder skapat sig problem, och hellre än att ifrågasätta metoden har den lägre rangens anhängare av vetenskaplig metodik - de sk scientisterna, till vilka Humanisterna hör - urartat och blivit skeptiker och förnekare. Förnekare av de fenomen som deras egen bristfälliga metod hindrar dem att förstå! Alla är inte födda smarta, och det här inlägget påminner om varför.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar