fredag 18 september 2009

Sturmark tummar på sanningen - igen

(Obs. Långt inlägg - cirka 7 A4-sidor exkl. illustrationer)

Jag har bättre saker för mig än att läsa sektledaren Sturmarks blogg, men nu råkade jag via någon tidningslänk hamna där.

Jag hinner bara ögna igenom några rader av ett trött försök att hetsa mot någon liten astrologikurs arrangerad av ett studieförbund, förrän jag ser hans tendens att fara fram med oriktigheter i sakfrågor.
För en tidigare kommentar om Sturmarks lögner - eller är det bara total okunskap om saker han försöker ge sken av att vara påläst i? - att telepatin skulle sakna vetenskapligt stöd, se detta inlägg.

Den här gången säger han att,

"både astrologi och homeopati är falsifierade".

http://www.sturmark.se/?p=231
Säkerligen har Sturmark några av de metodologiskt tveksamma undersökningar, vilka skeptiker brukar åberopa, i åtanke (se min kommentar till en av de mer kända här - fallet med massmördaren John Gacy, "clearad" av astrologer som lämplig för arbete med barn).

Kanhända smygläser Sturmark i hemlighet min astrologiska blogg Sideriska siktet, och noterade att jag där i förbigående nämnde en amerikansk studie som misslyckades finna några statistiskt signifikanta resultat, inte för astrologin som helhet, utan för vissa av dess antaganden i samband med självmord.

Detta test begagnade emellertid den korrupta västerländska zodiaken som inte korrigerar för vårdagjämningens precession, dvs västastrologin som av dess kritiker med rätta anklagas att ha blivit en veritabel lumpbod av nypåfund vars värde aldrig närmare granskats. Låg denna studie till grund för Sturmarks påstående och han haft ambitionen att framstå som en seriös förespråkare för vetenskapligt tänkande, skulle han ha begränsat sin diffusa utsaga "astrologin falsifierad" högst betydligt.


Exkurs. Jag avstår här från att kommentera det möjliga metodfelet att isolera enstaka propositioner från astrologin och testa dem en och en. En nyckelregel inom astrologin själv är att horoskopet måste ses som helhet. De utsagor astrologen gör hänger inte på enskildheter utan en samlad, vägd bild av alla ingredienser. Det händer i astrologens psyke! Metoden syftar till att producera en tolkning och förståelse, och detta är inte naturvetenskap i vanlig mening. Det är fascinerande att skeptikerna inte vill lära sig se skillnaden!

Men det verkliga problemet är att Sturmark alias Humanisterna, som nominellt hyllar den västerländska empiriska metoden, för sin senaste attack väljer att vända ryggen åt sin egen auktoritet i kunskapsteoretiska spörsmål, den framlidne Karl Popper.

Popper var den positivistiska filosof som undersökte astrologin (den västerländska grenen) men hans slutsats var att den inte kan falsifieras då den innehåller för många lösliga parametrar (astrologin har alltid någon faktor att peka på som "förklaring"). Men Poppers falsifieringsprincip innebär inte mer än att (den västerländska) astrologin inte är en vetenskap i gängse mening.

Här är Poppers nyckeltext där han frånkänner astrologin status som vetenskap, han ägnar inte många ord åt saken men passagen börjar med orden "Astrologi did not pass the test":

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/popper_falsification.html

Det finns mycket att säga om Poppers kommentar! Att den inte i sig är utan bias, är helt uppenbart givet hans utgångspunkt i positivismen. Nutida vetenskapsteoretiker kritiserar om inte rent av underkänner Popper eftersom den logiska positivismen överhuvud visat sig vara en steril och oframkomlig väg. Att rabbla mantrat om att vetenskap som kravet på "empirisk repeterbarhet" är förenkla saker och ting väl mycket.

Popper baserar därtill sina intryck (för det förefaller just bara handla om intryck) på möten med uppenbart mediokra astrologer, som gör sina utsagor "så vaga" att allt kan "stämma in". Popper hade uppenbarligen inte mött någon av de stora mästarna, där jag hört om en tradition att i långt i förväg försegla och lämna ifrån sig ett brev där astrologen förutsäger sin egen död - ett slags postumt tecken på att de visste vad de höll på med!

Skrytsam machismo eller det yttersta beviset för att de var sanna stoiker med inblick i heimarmenes - ödets - vägar? Apropå det fullt determinerade ödet är det märkligt att den materialistiska vetenskapen inte vill kännas vid sin äldre förfader fastän den själv (i vissa utföranden) predikar total determinism!


*****

Att astrologin däremot är ett utmärkt heuristiskt redskap för psykologisk förståelse, precis som den utannonserades av studieförbundet, råder inte tu tal om. Här bjuder Sturmark bjuder upp till sin sedvanliga överskattning av sin förmåga till problematisering och retorik.

Han listar studieförbundets målsättningar att bibringa eleverna någon eller flera av följande punkter: "
kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang", och ställer sig sedan frågan hur en astrologikurs passar in på något av detta. Tja, på alla fyra skulle jag vilja påstå! Ett litet frågetecken för det sista - jag vet nämligen inte om kursen ämnade beröra politisk astrologi. Ett distinkt självmål av Sturmark, där.

Som heuristiskt redskap, deklarerade 1900-talets mest geniale psykolog Carl Jung att astrologin hjälpte honom korta patientens (dyrbara) terapitid med upp till två år, om han inför dennes första besök fick bekanta sig med horoskopet i en halvtimma.1 Men så hade också Jung en betydligt mer komplex bild av hur materia och psyke relaterade till varandra än den Sturmark valt att prenumerera på. Jung såg och förstod astrologins dimensioner.

Det gjorde också den högaktade flygingenjören och processfilosofen Arthur M. Young, där flera av hans intellektuella insatser kom till honom i formen av drömmar kodade i astrologisk symbolik! (Se youTube för en uppsjö av, tyvärr, illa organiserade filmklipp.)

Den ende (numera f.d.) amerikanske professorn i parapsykologi vid ett större universitet, Jeffrey Mishlove, betygade mentorn Young sin vördnad i en dödsruna där han nämner den skicklige matematikerns och kosmologens "spöklika" precision i ställandet av astrologiska förutsägelser.

Jag vet inte hur länge Sturmark ska orka hålla på med sin inbilska lek där han söker agera folkbildare och en ny Hedenius fastän den skostorleken inte är hans att fylla. Han kan inte ens sin Popper!


*****

Vidare bör Sturmark och likasinnade skeptiker fundera över begreppet induktionsslut, vilket ingår i det vetenskapliga tänkandets verktygslåda och är ett av astrologins viktigaste verktyg. Att det mött hårt kritik kan inte hjälpas, det är användbart även om man aldrig kan uttala sig slutgiltigt från dessa slutledningar.

Men se Humes praktiska hållning: Sturmarks illa förstådda krav på absolut visshet leder till en intellektuellt och allmänt steril värld. Hume sade i sak, att om frukostsmörgåsen mättat mig morgon efter morgon så många gånger redan, kan jag visserligen inte vara hundra på att den kommer att göra det även i morgon, men det är inget skäl att ifrågasätta bruket och än mindre att sluta äta frukost (ställa horoskop)!

Från många gjorda iakttagelser sluter sig astrologen till (induktionsslut) att t.ex. Sturmarks Måne i Jungfruns tecken representerar en kritisk-reduktionstisk böjelse, och givet Jungfrun som delmängd av Jordelementet, en materialistisk grundtendens. Hur kan astrologen göra detta?

Jo, för att han tidigare noterat att Sturmarks klubbmedlem Ulvaeus, även han irrationell religionsmotståndare och med en tydlig dragning mot exakthet (han pusslade med orden i ABBAs texter), och ingen mindre än Bertrand Russell, den exakta matematikern och mega-ateisten, båda innehaft samma placering! (Och utsagan om Sturmarks negativa och kritiska sinne har genom historien föregåtts av miljoner andra observationer i många länder av Månen i Jungfrun.)

Studiet av Månen i dess relation till jordiska tilldragelser ledde redan i antiken till signifikationen av denna himlakropp. Dess korrelation med Psyche (själen) motsvarar väl dagens tradition av Månen som sinnets signifikator.Exempel på horoskop och tolkningEtt soli-saturniskt horoskop, normalt ett astrologiskt tecken på intelligenshämning. Här dock mellan två positiva tecken: mer ambition än smartness?

Därtill ett excessivt libido (Mars + Venus) i ultranegativa och defensiva Kräftan kanaliserat mot reduktionistiska och materialistiska Saturnus - med sidoeffekter som projektiv demonisering mot externa "ismer", samt despotism och troligen paranoida upplevelser att vara förföljd. Ett omen om bristande psykologiskt välbefinnande (Kräftan = Månen = psyket).

Att subjektet under 2009 lade ordet "ödmjukhet" till sitt ordförråd bör inte missleda någon! Detta ord finner föga stöd på himlens solära (karriäraktiva) del. Här antyds snarast buffliga anspråk och forcerandet av en överemotionell (övertaggad) reduktionistisk åsiktsdiktatur.

Mycket möjligt beror Sturmarks åsikter om kristendomen på en bi- eller homosexualitet (Venus/Mars mot "frysaren" Saturnus). Man kan då se hans religionsangrepp som mörkläggning eller sublimering, hellre än att "komma ut" med det verkliga och blott personliga skälet att vilja eliminera religionen från det offentliga rummet.

Skulle så vara fallet finns givetvis inget att hämta i berättelsen om en Gud som skapade Adam och Eva till man och kvinna. Han kan inte hitta hem i någondera rollen, hans Sol (manlighet) är formellt (Saturnus) hämmad (Saturnus) av de konflikterande signaler Mars (män) och Venus (kvinnor) ger! Religionen påminner honom således om en "svaghet" inom honom själv som hans mara - formalisten, perfektionisten - inte kan lida. Den här Solen har nämligen sina fläckar.

I det privata (Månen + Jupiter) en klart trevligare men troligen mycket solitär och tillbakadragen natur - förutsatt att diskursen inte lämnar det materialistiska synsättets råmärken (Jordelementet).


*****

Detta var en hyperkoncentrerad och tämligen specifik "läsning" av ett himlavalv, till dels guidad av kända fakta om subjektet och ett exempel på hur astrologen är den som på ett intelligent sätt måste föra samman isolerade indikationer och presentera en känsla av en osedd ande, en "fantombild".

Avsaknaden av känd födelsetid gör dock att ALLA observationer enbart rör dygnets potentialer. Med födelsetid övergår VISSA potentialer till en hög (men inte exakt specificerad) grad av säkerhet.

För ett annat fall av den ofta märkbara soli-saturniska axeln, se här (nytt fönster).Astrologin är, som Popper säger (om man läser honom välvilligt), alltför komplex för att låta sig falsifieras - och detta är precis som det skall vara. Dess utövare kallar den hellre en konstart eller kanske ett arbete i linje med den mer eller mindre skickliga konstkritikern.

Astrologen avkodar en mängd symboliska signifikatorer och transponerar deras fingervisningar (förvärvade genom många observationer) till en beskrivning av ett människöde. Astrologen berättar historier men han gör det utifrån ett distinkt system. Sedan må var och en bedöma om historierna, likt en karta över terrängen förenklade som de är, bär en övertygande likhet med den fullskaliga verkligheten.

Astrologin är, som sagt, ett heuristiskt verktyg och en fascinerande del av det mänskliga intellektets historia. Att systemet alltjämt fungerar, visar att mänsklighetens intelligens och öga för systematik och sammanhang knappast är något nytt för vår tid!


*****

Allmänt har jag fått intrycket att Sturmark bedriver vetenskapskritik på ett närmast studentikost sätt och att hans insikter i astrologins kunskapsteoretiska utgångspunkter och metodologi är nästintill obefintliga. Detta är samma man som gärna låter sin logotyp för ateistförlaget Fri Tanke förgyllas av närheten till den för Kungliga vetenskapsakademin (via svågerpolitik).

När Sturmark säger att "
de uppfattningar vi kan ha om astrologi (liksom om homeopati) definitivt är evidensbaserad", hörs diktatorn som föreskriver en enda väg och sanning här i livet (se bildtexten till astrokartan).

Sturmark kan rimligen inte förstå ett dyft av ett konstverk när han tittar på det. För honom måste upprepade tester (utifrån uppställda kriterier) på verket ha föregått hans upplevelse, så att han och andra intellektuellt osjälvständiga personer sedan tryggt och på ett "pk" sätt kan uppleva just det auktoriteterna enhälligt förklarat skall upplevas i samband med detta konstverk.

Skulle en enda konstkritiker nå en avvikande åsikt om konstverket, då måste dess budskap eller kvaliteter anses för falsifierade, och verket är otjänligt att få leva vidare i Sturmarks värld. Hitler lät förstöra tavlor som störde sig mot hans idealmotiv, bergstoppar och åkerbrukande tyska bönder.2 I Sturmarks värld ska studieförbund enbart ge kurser i de exakta vetenskaperna. Någonstans har Sturmark upphört att vara en verklig gestalt för mig, hans tomma vetenskapliga poser och pseudointellektualitet för mer tankarna till en tragikomisk serieteckningsfigur.


*****

Eftersom jag har tangerat ämnet kunskapsteori kanske någon kan finna ett visst intresse av följande horoskopanalyser där jag begagnar induktionsslutet och går en rond med skeptikern David Humes stjärnhimmel (Sturmark får sig ett omnämnande), eller den här utläggningen om lite affärsproblem där flera astrologiska kommentarer fälls över såväl Sturmark som hans affischnamn Ulvaeus.

Till sist vill jag (ånyo) rekommendera en småskrift på bara 160 sidor, Arthur M. Youngs härligt pytagoreiska "The Geometry of Meaning" (1976), som visar vitaliteten hos en sann astrolog, en vitalitet man kunde önska att fler stjärntydare hade. (I så måtto ger jag Sturmark lite rätt, inte i hans utfall mot astrologin som sådan, utan för att den utövas nonchalant av okvalificerat folk.)

Boken är i själva verket ett rent utslag av udda geni. Young blev metafysiker efter att ha byggt klart sin legendariska Bell-helikopter - lystring Ulvaues, på ABBA-skivan "Arrival" satt en gång tiden din grupp i en andligt orienterad ingenjörs hyllning till den friflygande själen! Visst är det en paradox att höra Ulvaeus nu förneka den bubbla inom vilken han lever och har sitt varande!Young visar här hur alla de 12 rörelselagar han arbetade med som designer av sin helikopter fullständigt logiskt rimmar med de tolv zodiaktecknen och deras antika signfikationer. Enligt Young är astrologin bärare av en perfekt uppsättning "first principles"! En coup de grace för alla som trodde astrologin var nonsens för den menlösa massan!Boken kan beställas från arthuryoung.com och dess enda recension på Amazon.com är väl värd att återge här:

24 of 25 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars Striking and persuasive virtuosity of thought, February 9, 1999
By Timothy Blankenhorn (Villanova, PA United States) - See all my reviews
(REAL NAME)
Arthur M. Young invented and created the Bell helicopter, the bubble-topped device we know from MASH, and the first commercially licensed helicopter in the country (and I think the world.)

The same pragmatism, insight, and stubbornness that enabled him to realize that creation gives him the brainpower and audacity to come up with a theory of meaning that derives, in a flat-footed way, from equations of high-school physics. It stretches your brain in a direction, and to an extent, that will surprise you.

I first read this book in the late 70's, and while it has attracted some following, it remains largely undiscovered. I have reread it twice recently and I see more each time. The Reflexive Universe is the sequel, and it is equally wonderful. AMY's thinking can be sampled at arthuryoung.com.

_____

1. Återgivet av James Hillman, under tio år chef för Jungstiftelsen i Zürich - tyvärr kan jag inte utan avsevärt letande i alla mina Hillman-böcker lokalisera uttalandet. Via Jungs samlade verk med en hel indexvolym torde det inte vara några problem att finna allt Jung sade om astrologin, förutom det i studien av Synkronicitet.)

2. Goodwins lag är inget av det slaget! Trött trams som valsar runt på nätet. Det ligger inget metodologiskt fel i att begagna en ikonisk diktator som illustration om tydliga paralleller till ett annat fall föreligger. Faktum är att valet just är en ikonisk diktator och inte någon okänd lokalpamp om man skriver till en större publik behöver inte förklaras.

4 kommentarer:

 1. Intressant, det jag förstod av det. Sturmarks uppenbarelse och uttalanden ter sig även studentikost för mig, även om jag inte är särskilt insatt i vetenskapsteori (inte alls insatt är väl närmare sanningen).

  Mvh din fd granne Satyas vän

  SvaraRadera
 2. Jo, jag har det bestämda intrycket att skeptiker inte har någon vidare koll på den lösliga grund och de många frågetecken som även vår västerländska kunskapstradition vilar på.

  Kunskapsteoretiska diskussioner förs förstås långt över huvudet på den nedbantade vetenskapspopulism som Humanisterna torgför eller de enkla försök att visa att fältet inte är fullt så svart-vitt som jag tillhandahåller på bloggen.

  Men det är bra för den som sysslar med astrologi att veta om att de induktionsslut som så mycket astrologiskt arbete bygger på, av själve Hume betraktades som nödvändigt för att människan ska komma någonstans överhuvudtaget.

  I skenet härav ter sig Humanisternas absoluta krav på visshet (mätbarhet, verifierbarhet) som en nidbild av vetenskapen och en antydan om en rädsla inför livets komplexitet.

  Den gamla mänskliga viljan att kontrollera och om nödvändigt skapa en nonsensbild om det gör att man känner att man får bättre kontroll... Vetenskapen - detta "rationella" påfund - bottnar alltså i människans rädsla för det obegripliga. Det är fascinerande att påminna sig! (Och astrologin är förstås inte undantagen detta resonemang!)

  SvaraRadera
 3. Jo, ja, apropå rädslan för det obegripliga,
  ett tips inför 2010.(Biljettförsäljning startar den 6:e oktober)

  Mvh Saytas buddy


  "I centrum av Delusion står kärleken till språket och skräcken för att världen endast består av ord."
  LAURIE ANDERSON
  http://www.uppsalastadsteater.se/2010/tupp/laurie-anderson/

  SvaraRadera
 4. APROPÅ HOMEOPATI...
  ETT UTDRAG UR EN ANNAN LÄNGRE TEXT AV MIG, kanske kan roa.


  Jag vill också rekommendera er att lyssna
  på allas vår nationalhjälte, rymdfararen
  Christer Fuglesang, hans sommarprogram
  som sändes idag (12/8).
  Som omväxling. Det är trevligt att höra
  någon tala för vilken så mycket tyckts så
  självklart ( liksom för plastik-kirurgen).
  Fuglesang slår även ett slag för vetenskapen
  och varnar för homeopatiska dårar och de
  dumskallar som tror på flygande tefat.

  PARENTES
  ( Undrar vad Månbo-innevånarna
  skulle säga om de kunde höra honom,
  däruppe rapporteras det ideligen om alla
  möjliga konstiga kaffekoppar som flyger runt
  i rymden, och att det var några konstiga
  typer som landade straxt utanför Månbo
  och som lämnade kvar en flagga, som inte
  var en Månboflagga och som dessutom
  vajade i brisen. Det gör normalt inte
  Mån-bo-stans flaggor, de bara hänger.
  Så befolkningen i Månbo och i hela Mån-
  bo-stan skulle gärna vilja ta ett snack
  med typerna om vilken flaggtillverkare
  de anlitar för sina flaggor, så att deras
  egna flaggor också kan uppföra sig lika
  roligt. Vad ska man annars ha flaggor
  till, om inte fladdrandes fritt i vinden?
  Det är iallafall Månbo-bornas uppfatt-
  ning om flaggor. Allt detta har Månbo-
  borna meddelat mig meddelst telepati).
  SLUT PARENTES

  Fuglesang sa sig dock tro att de måste
  finnas mer liv än bara vårt, därute i
  det stora blå.
  Om så bara en bakteriekultur eller lite djur.
  Och om inte annat så hade det kanske funnits
  andra civilisationer, därute, om jag fattade
  och minns rätt. Men flygande tefats-troende,
  de skulle man se upp med. Liksom charlataner
  med homeopatiskt läggning. Fuglesang infor-
  erade också om skillnaden i att skita på en
  båt till havs och i en rymdkapsel. Det var ett
  verkligt roande underhållningsprogram som
  jag kan rekommendera å det varmaste.
  Massor av bra musik oxå, Abbas Waterloo,
  Ulf Lundells Öppna landskap, Wiener-
  valsen An den schönen blauen Doanu,
  och Magnus Uggla! En glad trudelutt om att
  få kläderna eller trosorna av den sköna
  jungfrun på fyra sekunder blankt.
  Fuglesang tyckte att Uggla skrev ovanligt
  fyndiga texter.
  Och sist i programmet Frank Sinatras
  "Fly me to the moon". Nä, sist i programmet
  kom Fugelsangs röst, "stjärnor, massor
  av stjärnor, go´natt" (ungefärligt återgivet,
  jag kan ha missat några stjärnor).
  Fuglesang tror på vår mänskliga civilis-
  ation och att "vi kommer att sprida den ut"
  till Mars etcetera, "och på så vis försäkrar
  oss om en lång, lång livstid för mänsk-
  ligheten".


  Från densamma som tidigare

  SvaraRadera