lördag 14 februari 2009

Aporna vassare än människan!



http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090211161840.htm

Bara ännu en meningslös - ännu - faktabit från genetikens oöverskådliga myller.

Ett avgörande skäl till att knappt någon biolog (i USA) bevärdigat sig kommentera synske Edgar Cayces utsagor under 70 års tid är att denne på 1920- och 30-talet satte startskottet för det vi kallar människan 10 miljoner år tillbaka i tiden. På den tiden var siffran löjeväckande. (De allra viktigaste skälen till att biologer utelämnar Cayce är förstås att de flesta inte ens hört talas om honom.)

Men Cayce gick längre - mycket längre. Han hävdade ur sitt trancetillstånd att den evolutionsgren människorna påbörjat var en effekt av dem själva. Eller rättare, påbörjats av de "andevarelser" som med tiden skulle komma att bli de själar som idag utgör mänskligheten.

Utanför världen - vår biologiska bubbla - existerar en annan dimension varifrån kartritningen till världen blir till genom rent och skärt kreativt visualiserande. "Kreationism" med andra ord! I Platons (med fleras) värld av "vardande" (addera tidsmomentet), tar förstås saker sin tid. I brist på bättre vetande kan man här tala om en gradvis evolution över tid.


Avmystifierar man religionens tal om "andevarelse" och "själ" så gott det går, handlar det om att enskilda medvetandeentiteter (matematikern och filosofen Whitehead) - droppar av medvetande i den medvetanceocean som kallats Gud började interagera med det fysiska livet på jorden (som redan existerade).


Edgar Cayce 1877-1945


En kritisk läsning av Edgar Cayces tranceföreläsningar skulle kunna tyda på att hans flitiga bibelläsande (han var troende kristen i sitt vakna liv) påverkade de "historier" han föredrog inför frågeställare under självinducerad trance.


När allt kommer omkring påminner hans skapelseberättelser i delar om hur i Första Mosebok Guds andar kommer farande över jorden och finner jordens döttrar (djurlivet) fagra, och äktar dem. Bang! Två ontologiska ordningar möttes och en mer komplex medvetandestruktur inympades i den i sig helt naturliga naturens utveckling! Två kartritningar dubbelexponerades.

Men ett studium av fenomenet Cayce som helhet visar att varje lätt undanflykt med hänvisning till en eller annan hypotetisk influens faller. För varje detalj man tror sig ha förklarat bort, återstår många andra.

Till exempel droppade Cayce i trance spontana strökommentarer om skeenden på andra platser vilka, fastän han knappast avsåg det, blev till verifierbara, empiriska tecken på att hans medvetande faktiskt lämnat dess normala identifikation med den fysiska kroppen Cayce och var ute som en shamanisk frisjäl och "samlade korrekta uppgifter" för sitt tranceföredrag!

Dean Radins bok The Conscious Universe: The Scientific Truth of Psychic Phenomena (som enbart ett exempel av många på aktuell litteratur) borde vara obligatorisk läsning innan en naturvetare av mainstream-slaget ens hämtar andan för en avvisande kommentar till för honom/henne okända företeelser och kunskapsvägar bortom de fem sinnena.

Vi sitter fast i en materialistisk världsbild och leker med de byggbitar vi lyckats isolera via våra fem sinnen (eller deras förlängningar i mikroskop och annan apparatur). Vi kommer aldrig på det viset att förstå VARFÖR något händer. Inte om Orsaken är en icke-materiell Ande utanför det system vetenskapen isolerat.

De Nobelprisbelönta kvantfysiker filosofen Ken Wilber lät komma till tals i sin Quantum Questions var, som de förstarangens vetenskapsteorietiker de var, glasklart medvetna om att "förklaringen" till ett system aldrig kan hittas medan man själv befinner sig inuti systemet. Det är därför man måste "tänka utanför lådan", eller som Einstein, "trotsa ett axiom".

Häri ligger då motsättningen mellan vetenskap och den i vetenskapens ögon fossiliserade religionen. Religionen har redan svaret och det hatar vetenskapen (på alla nivåer av Geni som faller kort om Nobelpristagarnivån vill det synas).

Samtidigt kan inte heller religionen bevisa Guds eller den odödliga själens existens utifrån vetenskapliga spelregler - vilket inte är att undra på givet att religionen söker tala om det outsägliga via bilder, metaforer, analogier...

Men vetenskapens mindre än geniala utövare/anhängare förstår inte tydligt att det är två helt olika modeller, och söker att helt förringa religionens utsagor om evigheten, kreativ intelligens och skapandeakter som nonsens eller i bästa fall overifierbara och icke-empiriska. Och visst är de. De bygger på subjektiv observation av en ande som passerat förbi låsningen till sina fem sinnen och en ap-hjärna som modifierats i fel riktning.

Cayce betecknade också den här utgreningen som ett "misstag" i evolutionen (han kallade även ilska för en mild form av sinnessjukdom) - att jämföra med ScienceDaily-artikeln som pekar ut schizofrenins början i denna avlägsna tid.

I likställandet av vrede med sinnesjukdom gjorde Cayce i trance en koppling till kättarkristna skrifter som hittades nedgrävda i en åker i Egypten i december 1945. Men Edgar Cayce dog i januari 1945 - ett fall av "fjärrläsning" av ännu inte upptäckta skrifter?1






ScienceDaily-artikeln säger - och det här kan läsas som en antydan om att det pågår "intelligent kreationism" bakom ridåerna, ungefär som i tider just före lanseringen av en nyprogrammerad datorprodukt:


Surprisingly, the rate of duplications slowed down again after the lineages leading to humans and to chimpanzees diverged.

Men eftersom en gestalt nu håller forskarvärlden ensidigt låst, läser man och tolkar fynden i en viss riktning, med eller utan tillgång till Edgar Cayces, det medges, fenomentalt spejsade historier.

Var går gränsen mellan myt och verklighet...?

Det är inte utan att man börjar undra lite kring Cayces trancemeddelande att mänskligheten var ett evolutionärt misstag ("syndafallet" i kristendom och gnosticism) när man ser experiment som dessa:

Schimpanser har bättre minne än du

Dagens Nyheter


Kommer då framtiden att avgöra om det var en abnorm eller "sjuklig" mutation i DNA:t då människan bröt sig loss från apsläktet?

I den konfucianska klassikern Förvandlingarnas bok (I Ching) är inte alla 64 representationer av identifierade tillstånd i naturen likvärdiga, även om alla behövs (för att systemet som sådant ska vara balanserat och komplett). Vissa "hexagram" indikerar återvändsgränder i evolutionen eller, som kineserna skulle ha sagt, "vägar i naturen" (tao = väg).

Andra hexagram, som artisten Madonnas födelsesymbol "Himmelen", indikerar brutal "urkraft" eller "libido" - en skakande okänslig energi och bara "Moder Jord" kan temperera i detta proto-vetenskapliga system som väl ytterst är av den berkeleyanskt idealistiska typen2.

Moder Jord, utan spiritualiserande inflytande från Himmelen, tenderar å sin sida att kastrera sina barn och göra dem till materialister utan förmåga eller intresse av att vakna upp inför det fysikaliska livet som en gåta att lösa (och upplösa).

Istället myser Mater Materia ju fler av sina barn hon vaggar till ro så att de sömndruckna lullar runt i butiker och shoppar sig genom livet. Fem sinnen = Satans domän enligt ockultismen.3


Men religionerna har redan tusentals år av erfarenhet av funderingar i dessa riktningar. Lyssna inte på de dårar som söker presentera religionen som "bokstavstro", "en död bok", etc.

Givet att varje mänsklig tradition kan gå in i en återvändsgränd och sluta TÄNKA, vittnar sådana uttalanden ändå mest om tendensen hos dem som själva fäller dessa nedlåtande yttranden.

Och jämfört med dessa andliga krymplingar skulle jag själv hellre umgås med en själ som börjat högakta Text & Tradition än en som satt sitt ringa Ego som Domare över Skapelsen. Detta om jag nödvändigtvis måste välja mellan två ting. Men "andeperspektivet" är inte dikotomt som den mänskliga ärthjärnans. Sanningen är att andens värld tycks ha väldigt lite gemensamt med den lilla myran - människans - värld.

Det här uttrycks tydligt i den mystika kinesiska klassikern Tao Tê Ching ("dao dejing" i det försämrade transkriptionssystemet pinyin som ersatt det föregående av Wade/Giles, gissningsvis för att det senare för kineserna hade konnotationer av kristen kolonialism):

Himmelen är inte god [i människans futtiga definition].
Den behandlar de levande varelserna som halmdockor [att kasta på offerelden].

Men likväl är den andliga aspekten tidlös och evig. Dikotomier som "liv och död" får man leva med så länge man befinner sig i den världsbeskrivning de döda människorna ritar upp för allmän konsumtion. Döda människor som Charles Darwin, hans påläggskalv Richard Dawkins och Humanisterna - dessa som predikar ner i vad de tror vara slummen just för att de själva befinner sig där men ännu inte ser sin ovetenhet.

För skillnaden mellan att vara ett Slummens barn och måhända leva i den utan att därför vaggas till sömns kan den taoistiska Tao Tê Ching ("klassikern om vägen och kraften") hörsammas ännu en gång:

Skillnaden mellan dem [slummens, världens barn] och mig är att jag inte prissätter något som inte kommer från den Mörka Modern [Tao].

För att börja förstå mystika texter måste man minnas att det som ser ut som IRRATIONELLT och MÖRKT ur vårt världsliga perspektiv mycket väl kan vara tvärtom när man öppnat sitt ockulta öga - det tredje ögat - och medvetandet börjat ana "former" även i det formlösa.



_____

1. I dessa texter, Nag Hammadirullarna, översätta och publicerade flera årtionden senare, hittas plötsligt den explicita kopplingen mellan ilska och sinnessjukdom. Det är troligt att tanken förts på tal även på andra ställen - vad om de grekiska klassikerna och krigsguden Ares (Mars) fatala inverkan på psyket t.ex.?

Men ett studium av Cayce ger vid handen att han tycktes remarkabelt förtrogen med en äldre form av kristendom, mycket olik den han själv praktiserade i sitt vakna liv.


Cayces egen trance förklarade den saken som att hans medvetande inte ens behövde tappa det universella minnet, utan hämtade från sin egen själs upplevelser. Cayce tillskrev sig i trance ett tidigare liv just efter Jesus levnad. Han kom i detta liv under namnet Lucius Septulus att efter en äventyrlig ungdom konvertera till kristendomen.

Just det tidigare livet är omöjligt att verifiera, men se t.ex. läkaren Ian Stevensons 40-åriga arbete på att verifiera tidigare liv närmare i tiden.

2.
Kineserna sökte inga svar från "materien" i sig, utan kartlade de arketypiska, psykiska realiteterna därbortom. De som först i sista skedet - om de inte funnit sitt uttryck på "noblare nivå" - blir till koagulerad ch'i-energi, dvs materiell utgestaltning.

En så annorlunda ingång till vår upplevda verklighet jämfört med det nu avdöda (tack vare kvantfysiskens upptäckter) västs naiva realism! Biologin fortfar dock på sina håll i ogenerad materialism - den förefaller lika omedveten om kvantfysiken som om mänskliga fenomen som Edgar Cayce.

I en sidoutveckling kombinerades I Ching med den kinesiska 60-årskalendern för ett deterministiskt system - varav karaktäriseringen av Madonna som uttryck för ett segment tid. För likställandet av individualitet med Zeitgeist, se www.hall-of-man.com.


3. Femtalet = i ockult numerologi ett underkänt ur Himmelens - andevärldens - perspektiv, och bäddat för reinkarnation och ett nytt försök att vakna upp. För den mark du tappat på jorden, måste du också återerövra på jorden. Sanningar med stort S som inte naturvetenskapen inom överskådlig tid kommer att ställa frågor kring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar